Tích hợp Facebook Messenger vào website thì website đó bắt buộc phải sử dụng bảo mật SSL https và có Fanpage Facebook, sau khi tích hợp tin nhắn sẽ gửi thẳng về Fanpage này, hình dưới là demo sau khi tích hợp: