Vật Phẩm dã tẩu võ lâm 1

– Ngoại Công = Sinh Khí
– Dây Chuyền Đồng = Đồng Hạng Liệm
– Dây Chuyền Bạc = Ngân Hạng Liệm
– Dây Chuyền Vàng = Kim Hạng Liệm
– Dây Chuyền Bạc(hệ) h Kim = Dây Chuyền Bạch Kim (hệ) = Bạch Kim Hạng Liệm (hệ)
– Dây Chuyền Ngọc = Ngọc Châu Hạng Liệm

3. Dã Tẩu kêu bạn đi tìm những món sau, tức là:
– Giảm thời gian đóng băng x% = Thời gian làm chậm: -x% (Đồ hệ HỎA mới có)
– Giảm thời gian trúng độc x% = Thời gian trúng độc -x% (Đồ hệ THỔ mới có)
– Giảm thời gian hôn mê x% = Thời gian choáng -x% (Đồ hệ THỦY mới có)
– Tăng phòng độc từ x% đến y% = Kháng độc nhỏ nhất x% đến lớn nhất y% (Chỉ có đồ hệ KIM mới có)
– Tăng phòng băng từ x% đến y% = Kháng băng nhỏ nhất x% đến lớn nhất y% (Chỉ có đồ hệ THỔ mới có)
– Tăng phòng lôi từ x% đến y% = Kháng lôi nhỏ nhất x% đến lớn nhất y% (Chỉ có đồ hệ MỘC mới có)
– Tăng phòng hỏa từ x% đến y% = Kháng hỏa nhỏ nhất x% đến lớn nhất y% (Chỉ có đồ hệ THỦY mới có)
4. Nếu trong trường hợp Dã Tẩu cho bạn nhận Tiền, Kinh Nghiệm(ko đáng kể), Một cơ hội hủy nhiệm vụ, thì bạn nên chọn cơ hội này để sau này những nhiệm vụ ngoài tầm với có thể lấy ra sử dụng.

các tên vật phẩm

Nhẫn

Cấp Tên
1 Hoàng ngọc giới chỉ
2 Cảm Lam Thạch giới chỉ
3
4
5
6 Tô mẫu lục giới chỉ
7 Hải lam bảo thạch giới chỉ
8 Hồng bảo thạch giới chỉ
9 Lam bảo thạch giới chỉ
10

 

Ngọc Bội

Hương Nang

Cấp Tên
1 Du tiên ngọc bội
2 Cảm Lam Thạch giới chỉ
3
4 Lan hoa hương nang

Mai hoa ngọc bội

5 Ngũ sắc ngọc bội

Hợp hoan hương nang

6 Thanh ngọc ngọc bội

Tô tử hương nang

7 Trần đàn hương nang

Bích ngọc ngọc bội

8 Tiên xạ hương nang

Mặc ngọc ngọc bội

9 Già nam hương nang
10 Dương chi bạch ngọc

 

Dây chuyền

Cấp Tên
1 Lục tùng thạch hộ thân phù
2 Cảm Lam Thạch giới chỉ
3 Miêu nhãn hộ thân phù

Kim hạng liên

4 Bạch kim hạng liên
5 Thủy tinh hộ thân phù

Ngọc châu hạng liên

6 Bạch phỉ thúy hộ thân phù

Hổ phách hộ thân phù

Lục tùng thạch hạng liên

7 Thủy tinh hạng liên
8 Khổng tước thạch hạng liên

Hồng phỉ thúy hộ thân phù

9 Tử phỉ thúy hộ thân phù

Trân châu hạng liên

10 Toàn thạch hạng liên

Lục phỉ thúy hộ thân phù